Management

 For ZOOM ID and Passcode Click Here

BBS-1st Year
Sec 6:10-6:50 6:50-7:30 7:30-8:10 8:10-8:50 8:50-9:30
A  Stat(KKJ)  A/C(KG) Eng(SDP)  Eco(NP)  PM(MM) 
B Eng(SDP)  Stat(KKJ)  A/C(KG)  PM(MM)  Eco(NP) 
C A/C(KG)  PM(MM)  Stat(KKJ)  Eng(SDP)  Eco(Dr.BB) 

 

BBS-2nd Year
Sec 6:10-6:50 6:50-7:30 7:30-8:10 8:10-8:50 8:50-9:30
A          
         
C          

 

BBS-3rd Year
Sec 6:10-6:50 6:50-7:30 7:30-8:10 8:10-8:50 8:50-9:30
A Tax(BHS) B.Law(AT) Fin((RPL) OB(SP) B.Env(BA)
B B.E(AS) Tax(BHS) O.B(KD) Fin(BA) B.Law(AT)
C O.B(NN) FIN(RPL) Tax(BHS) B.Law(AT) B.E(BA)

 

BBS-4th Year        
Sec 6:10-6:50 6:50-7:30 7:30-8:10 8:10-8:50 8:50-9:30
A  RPL  KB BA   RPG RA 

 

 

Class XI
Sec 6:10-6:50 6:50-7:30 7:30-8:10 8:10-8:50 8:50-9:30 9:30-10:10
A C.Eng(URD) A/C(RA) Eco(BU) Nep(PR) BS(BHS) Social(HP)
B  Social(SKD)  Nepali(SD)   Eco(SK)  A/C (KG)  CSC(AM)/HM(RG)  C.Eng(SBC)
C  Social(HP)  Eco(Dr.BB)  Eng(URD)  A/C(BHS)  BS(NN)  NEP(RKG)
D A/C(RA) SOCIAL(HSK) ENG(YRB) Eco(SK) BS(BA) NEP(RSG)

 

Class XII
Sec 6:10-6:50 6:50-7:30 7:30-8:10 8:10-8:50 8:50-9:30
A Eng(Dr.SRP)  A/C(KD)  Mrkt.(MM,NRP)  BS(NN,NRP)  Eco(BU) 
A/C(KD)  Eng(SBC)  BMath(RP)  HM(RG),CSC(AM)  Eco(SK) 

 

Teacher's Name

KKJ=Krishna Kumar Jha KG=Kishore Gautam SDP=Sahadev Pathak
NP=Naresh Poudel MM=Mana Maharjan Dr.BB=Dr. Bhim Bhushal
BHS=Bishnu Hari Silwal AT=Amrit Thapa RPL=Ram Pd. Lamichhane
SP=Santosh Pandit BA=Bibek Adhikari  AS=Ava Subedi
NN=Namaraj Neupane URD=Udaya Raj Dahal RA=Ramesh Adhikari
BU=Bishnu Upreti PR=Purushottam Rijal HP=Hareram Phuyal 
SKD=Shyam Kumar Devkota SD=Sarita Dhakal  SK=Sushila Khadka 
AM=Ashok Maharjan  RG=Rabin Gurung  SBC=Surya Bd Chaudhary  
RKG=Radha Kumari Gajurel HSK=Hari Sharan Khatiwda  YRB=Yub Raj Belbase 
RSG=Ram Sharan Ghimire  Dr. SRP=Dr. Shiva Ram Pandey  MM=Mana Maharjan 
NRP=Nawaraj Pyakurel  RP=Rajendra Poudel